Bewegingsmotief

Psychomotorische kindertherapie voor kinderen met een speciale hulpvraag

PMKT Therapie

Het therapeutisch proces

Het psychomotorisch onderzoek vormt het uitgangspunt van de therapie. Alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind worden met de ouders besproken en in kaart gebracht. Daarna komt het kind drie tot vijf maal een uur naar de psychomotorisch therapeut en wordt dan geobserveerd en /of getest. Soms is er en observatie op school.

De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies dat met de ouders besproken wordt. Gaan de ouders akkoord dan stelt de therapeut een individueel behandelplan op en kan de therapie starten.

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur. Tussentijds wordt er regelmatig overlegd met ouders en eventuele andere belanghebbenden.

De therapie sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Zo wordt er tijdens de sessies gebruik gemaakt van bewegen, spel, muziek, lichaamsgerichte oefeningen en creatieve materialen. Gekozen wordt voor de middelen waarmee het kind zich het beste kan uiten. Door spelen en bewegen krijgt het kind de kans nieuwe ervaringen op te doen en eventuele negatieve ervaringen te verwerken.
Door de veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut op de uitingen van het kind, gaat het kind nieuwe gedragspatronen ontwikkelen. Emoties en andere uitingen van het kind worden door de therapeut verwoord. Hierdoor krijgt het kind meer grip op zijn/haar eigen behoeften en gevoelens.


Onderzoeksfase

Kennismakingsgesprek
Informatief gesprek tussen de ouders en therapeut.

Intakegesprek
Gesprek tussen ouders/verzorgers en therapeut betreffende de ontwikkeling van het kind.

Psychomotorisch onderzoek
Gedurende drie tot vijf sessies wordt het gedrag van het kind geanalyseerd.

Rapportage
De informatie verkregen uit het psychomotorisch onderzoek en het intake gesprek worden verwerkt in een onderzoeksrapport en behandelplan.

Gesprek onderzoek
Bespreken van het onderzoeksverslag en behandelplan met ouders/verzorgers.

Behandelfase

Therapie: wekelijks (60 min)

Tussentijds overleg
Gedurende de therapie vindt geregeld overleg plaats tussen ouders/verzorgers en therapeut.

Afbouwfase

 

Eindevaluatierapportage

Eindgesprek en afronding.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info